top of page

ביקורת מבנים

ביקורת מבנים הינו הליך שבמסגרתו נסקר הבית או הדירה או החנות או המשרד אותו אתם עומדים לרכוש כדי לאתר בעיות מבניות, בעיות של התשתיתי כגון תשתית המים, הניקוז והבוב, החשמל ומערכות אחרות.

ביקורת מבנים נעשה על ידי מהנדס אזרחי ובבמסגרתו נסקרים מערכות הבית כדי לוודא כי מצבו הפיזי איתן,

הביקורת ההנדסית של המבנה מאפשרת איתור בעיות שללא הבדיקה/ביקורת לא ניתן לאתרם. הביקורת ההנדסית כוללת מאות בדיקות שונות שבסופן יחובר דו"ח הנדסי ובו יצויינו ממצאים בעלי משמעות כספית גבוהה. ניתן יהיה לאתר מבעוד מועד פוטנציאל לרטיבויות מצנרת המים, פוטנציאל לרטיבות מגשם, מקירות חיצוניים, מתת הקרקע ומהגג. ניתן יהיה לאתר בעיות הקשורות עם חוסנו של שלד המבנה ובסוף הביקורת של המבנה יהיה דו"ח זה משמש לצורך קביעה אם הנכס אותו תם עומדים לרכוש אמנם שווה את המחיר אותו אתם עומדים לשלם.

ביקורת מבנים יכולה גם לסייע במשא ומתן על מחירו של הנכס והתנאים המסחריים המתלווים לרכישה.

ניתן יהיה להפחית את מחירו של הנכס בשווי העלות של תיקון ליקויים שאותרו בנכס וניתן יהיה גם לבקש מהמוכר כי יתקן הליקויים קודם שהנכס עובר לחזקתו של הקונה.

bottom of page