top of page

חוות-דעת-הנדסית-לפני-קניה

חוות-דעת-הנדסית-לפני-קניה דרושה לפני רכישתו של נכס דלא ניידי. הבדיקה חייבת ליעשות שכן בחוזה המכר שבין קונה למוכר נכתב תמיד: " הקונה מצהיר כי בדק את הנכס, את מצבו הפיזי והסטטוטורי ולא תהיינה לו כל טענות בקשר לנכס זה  בעקבות הממצאים שמצא. הנכס נמכר "AS IS" אינו חדש ומצבו הפיזי ניתן לבחינה. 
במוכר איפשר לקונה לבקר בנכס ובסביבתיו, נתן לא את הסיפק לעיין במסמכי הרישום ואף האיץ בו ללקבוע פגישה במשרדי מהנדס המועצה/העיר כדי שיוכל לקבל את כל המידע הנחוץ לצורך קבלת ההחלטה המושכלת בקשר עם הרכישה".

חוות דעת לפני קנייה הינה אם כן זו שבעקבותיה אפשר אמנם לחתום על הצהרה זן שבחוזה ולהיות שקט כי הנכס אותו אתם קונים הוא זה שאמנם התכוונתם לרכוש על כל המשמעויות ההנדסיות, המסחריות והסטטוטוריות שנכס זה מייצג

bottom of page