תביעה נגד קבלן בגין ליקויי בנייה

לתבוע או לא לתבוע - זו השאלה

תביעה נגד קבלן בגין ליקויי בנייה
רבים חושבים כי תביעה נגד קבלן בקשר עם ליקויי בניה הינה פשוטה וכי התהליך מהיר והזכייה מובטחת. האמת לעיתים קרובות שונה מאד.
כאשר יש בכוונת מאן דהוא לתבוע את הקבלן עליו לדעת איך עושים זאת באופן מושכל. הרי איש אינו רוצה למצוא את עצמו בסוף התהליך במצב שבו הוא אינו מקבל את הסעד המשפטי ואף נגרמו לו הוצאות בקשר עם התביעה המשפטית.
להלן 10 הגורמים החשובים כדי לקבל החלטה אם ללכת לתביעה משפטית. לגבי כל גורם תפורט בהמשך המשמעות שלו והחיוניות שלו בקשר עם תביעה על ליקויי בנייה.

מהו הסכום ששולם בסך הכל בקשר עם עבודות הבנייה

גובה הסכום ששולם בקשר עם הבנייה עשוי להיות גורם בהחלטה אם לתבוע או לוותר. אתן דוגמא: אם סך העבודות שבוצעו נמוך מעלות ההליך המשפטי מוטב לשקול ויתור על תביעה.
הסבר: על מנת לתבוע בבית משפט יש להיעזר במהנדס ובעורך דין. עלותם של שני אלו עשויה להסתכם בכ-8,000 ש"ח. מכאן שאם סכום הנזק שווה לערך את סכום המשולם ליועצים האלו אזי מוצע לשלמו ישירות לקבלן אחר שיתקן את הנזקים. לעיתים אנו שומעים טענות כי במידה והתביעה תתברר כמוצדקת אזי יאות בית המשפט לפצות את הניזוק גם בעלויות שהוא נשא בהן, בקשר עם הגשת התביעה עצמה, למשל שכר טירחת מהנדס ושכר טירחת עורך דין. אולם חשוב לזכור כי בית המשפט מחליט באופן חד צדדי וללא יכולת עירעור על גובה הפיצוי. כלומר עלול להיווצר מצב בו בית המשפט יקצוב סך של 2,000 ש"ח פיצוי והשבת שכר טירחת עורך דין בעוד שהסכום ששולם בפועל גבוה יותר. בנוסף כדאי לזכור כי ברוב המקרים וגם אם מתקבלת טענת התובע, אזי הסכום שנפסק הוא בדרך כלל נמוך מהסכום שנקצב כגובה הנזק. בנוסף קיימות הוצאות עקיפות שאינן באות לידי ביטוי בתביעה והן ההוצאות בגין אובדן ימי עבודה (ביום המשפט), אובדן ימי עבודה בעת קיום הפגישות עם עורך הדין ועם המהנדס, עוגמת נפש והמתנות מורטות עצבים.
סיכום: מוצע לא להילחם מלחמות מיותרות אם סכום התביעה אינו גבוה והתביעה כולה אינה מאפשרת פסיקה מהירה.

מהו הנזק בעין שנגרם

באותו אופן ניתן לקבל החלטה מושכלת אם לתבוע או לוותר בשים לב לגובה הנזק הכולל. סעיפים 1 ו-2 שזורים האחד בשני.

האם אופי הליקויים הוא גלוי או סמוי מן העין

קיימים ליקויים סמויים וקיימים גלויים. החלוקה די ברורה: הנה דוגמא: רטיבות היתה סמויה מן העין והפכה גלויה לאחר שצצה על פני השטח. המזגן קרר עד שפסק מלקרר. אלו ליקויים שהפכו גלויים על ציר הזמן. אך יש ליקויים שהם סמויים מן העין וגילויים עלול להתרחש במועד רחוק או עלול לא להתגלות לעולם. למשל, גובה התקרה נמוך מגובה הרשום בתוכניות. אמנם ניתן לטעון כי מדובר ליקוי גלוי שהרי לא ניתן להסתירו אך ברוב המקרים אין נוהגים לבדוק את ההתאמות הגיאומטריות.
לעניין עצמו: ברוב המקרים מוצע לשקול לתבוע בגין ליקויים בעין, כלומר אלו שנתגלו וידועים לתובע ומהווים הפרעה תפקודית של ממש. בית המשפט נוהג להתייחס לליקויים אחרים בחשדנות מסוימת מתוך שהוא מניח שניתן היה למונעם ואם לא עשה זאת התובע בעת הליך הבנייה ותוך שימוש בכלים הרבים העומדים לרשותו, אין לו אלא לבוא לעצמו בטענות. אלו.
אסכם: יש לתבוע על אותם ליקויים שהם גלויים לעין ומהווים הפרעה תפקודית של ממש.

האם קיימות הסכמות כתובות בין התובע ובין הקבלן

כאשר בכוונתנו לתבוע עלינו להוכיח כי הזכויות שלנו קיימות מתוקף הבנות כתובות. למשל, אין אנו יכולים לתבוע על מיקום שגוי של מחיצה אם, לצורך העניין טענתנו היא כי מיקום המחיצה הוסכם בעל פה בין התובע ובין המבצע. רק אם לתובע תוכניות מפורטות המלמדות על אופן הנדרש של ביצוע המלאכה ורק אם המלאכות בוצעו בניגוד לתוכניות האלו, אזי יש לתביעה בסיס עובדתי מוצק.
אסכם: אם אין לכם מסמכים מפורטים המלמדים על שהיה צריך להיבנות ומול אלו להשוות את שנבנה בפועל אזי אתם חלשים ככל שהדבר קשור עם חובתכם להוכיח בבית משפט את טענותיכם ובשל כך מוצע לשקול הסרת התביעה.

האם הכספים ששולמו לקבלן קיבלו אסמכתא בצורת חשבונית מס

האם קיבלתם חשבונית מס. אם אין בידכם אישור לתשלום אזי כל טענה שתטענו בקשר עם הכספים ששילמתם תיתקל בטענה נגדית של הקבלן האומרת אחרת. למעשה יוכל הקבלן לטעון כי המלאכות הלקויות לא היו חלק מהיקף הבנייה המוסכם ואף אם נמצאו בהם ליקויים הרי שאין חובתו לתקנם שכן הוא לא קיבל את תמורתם.
אסכם: אם אין לכם אסמכתאות לתשלום חישבו היטב לפני שאתם תובעים.

האם היה מפקח בעת תהליך הבנייה או השיפוץ ומה חלקו באחריות לליקויים

מינתם מפקח? מצויין! המשיכו בתהליך התביעה. אך אם לא מיניתם מפקח חישבו על כך שבית המשפט עלול לראות בכם כאחראים לחלק מהליקויים. הסבר: הקבלן מונה לבצע את המלאכות ואין משלמים לו כדי לתכנן את האלמנטים המבונים, או כדי לתאם עבודותיו עם קבלני משנה אחרים. מכאן שאם נגרמו ליקויי בנייה שטיבם בהתנהלות של גורמים שלא בוצע ביניהם תיאום אזי אתם, כמי שהיה צריך לבצע תיאום שכזה, נדרשים לשאת בחלק מהנזקים שנגרמו. זהו מונח משפטי הקובע אשם תורם.
סיכום: אם הבנייה בוצעה תחת פיקוח אזי יש לכם סיכוי גדול יותר למצות את זכויותיכם במסגרת תביעה על ליקויי בנייה.

האם הליקויים מונעים שימוש בנכס ומהווים פגם תפקודי משמעותי

האם הליקויים מונעים תפקוד יעיל של הנכס. אם הליקויים הם פעוטים במובן זה ואף אם עלות תיקונם גבוהה, מוצע לשקול ויתור על תביעה. דוגמא: נניח כי החלון בוצע במידות פתח קטנות מהמבוקש. האם לכך משמעות תפקודית משמעותית. האם גודל חלון הקטן בשני ס"מ מהווה בעייה תפקודית של כניסת אור ואויר. אם התשובה לשאלה היא לא, הניחו העניין מאחוריכם

האם ניתנו אזהרות לקבלן בעת הביצוע בקשר לליקוי הבנייה הנטענים או שאלו צצו והופיעו לאחר זמן מה אחרי גמר העבודות

במידה והקבלן הוזהר בעת תהליך הבנייה בכתב ובעל פה על כי מלאכותיו לקויות יהיה לכך משקל רב בעת תביעה משפטית. אולם אם התביעה המשפטית מגיעה ללא שהיה מידע מוקדם על תקלות שבדרך, עלול בית המשפט לסבור כי תביעתכם נובעת ממניעים פסולים ואינה קשורה לליקויי בנייה אלא דווקא להסכמות מסחריות וממוניות שלא באו אל פתרונן המוסכם. אם הזהרתם את הקבלן כל העת ובתהליך הבנייה עצמו ובין אם פעל על פי האזהרות ובין אם התעלם מאזהרות אלו כוחכם גדול יותר בעת הגשת התביעה.

האם הקבלן רשום כחוק

הקבלן רשום כחוק? מצויין. ניתן להביאו לתת את הדין על פי חוקים נוספים הקשורים עם מוסד הקבלנות. אם אינו רשום, הוא עלול להיעלם, לפתוח תיק במס הכנסה תחת שם אחר ולהמשיך כאילו לא קרה דבר. כוחכם גדול יותר אם הקבלן שאותו העסקתם הוא קבלן רשום. אם אינו קבלן רשום שיקלו את עניין התביעה כולה.

האם יש אפשרות לחכות עם תיקון הליקויים עד להתבררות העניין בבית משפט או שיש צורך דחוף לתקנם

לעיתים מתבררת תביעה בבית משפט זמן רב העלול להימשך שנים רבות . המתנה זו מורטת עצבים ואף גורמת להפרעה בתפקוד של הבית. לא סביר כי תמתינו שנה עד להתבררות התביעה בליקוי שכל כולו הוא בטיחות של מערכת החשמל. מוצע לשקול תיקון ליקוי בטיחותי או ליקוי שבלעדיו נגרם קושי תפקודי משמעותי. אם בכל זאת החלטתם לתקן שימרו את הקבלות של התיקון והגישו אותם במסגרת כתב התביעה.

האם מעורבים בליקוי יותר מקבלן אחד. כלומר האם היו מעורבים בסיפור מספר קבלני משנה

אם הליקויים הם תוצאה של עירוב מספר קבלני משנה יהיה קושי לחלק את האחריות בין הקבלנים השונים. שיקלו את העניין כולו שכן ההתנהלות בבית המשפט עלולה להיות מורכבת וכל קבלן ייחס לחברו את האחריות המלאה לליקוי.

האם תוכניות והמיפרטים מציגות באופן מלא את ההסכמות החוזיות לעניין הדברים שצריכים להתבצע

האם התוכניות על פיהן נבנה הבית מפורטות דיין? אם כן, תוכלו לתבוע בנוחיות יחסית. אם התוכניות אינן מפורטות או לחילופין בוצעו שינויים רבים בתוכניות שלא באו לידי ביטוי בתוכניות מעודכנות אתם חלשים במישור הראייתי ומוצע לשקול את עניין התביעה כולה אל מול כל זאת.

האם הקבלן נבחר על בסיס מו"מ ומיכרז או שהגיע באמצעות המלצה מחברים

אופן בו נבחר הקבלן הינה בעלת משמעות בעת הגשת תביעה. קבלן אנונימי או קבלן מוכר

 
דברו איתנו