top of page

חוות דעת הנדסית לבית משפט

חוות דעת הנדסית לבית משפט דרושה בשלל מקרים. לעיתים יהיה זה אדם שקיבל נכס לאחר שיפוץ ומתברר לו כי קיימים בנכס זה ליקויים רבים, מתברר לו כי היו הפרות של המוסכם בחוזה עם קבלן השיפוצים. לעיתים נדרשת חוות דעת הנדסית כדי להציג לבית המשפט עובדות הקשורות עם ליקויי בנייה שהחלו מתגלים במהלך הזמן, חוות דעת הנדסית לבית משפט נדרשת גם על ידי קבלנים עצמם בעת שהם מתגוננים בתביעה נגדם או אפילו בעת שנעשה להם עוול. עוול שכזה הוא למשל אי עמידה בתנאי ההסכם, אי תשלום מלוא סכום המוסכם בגין עבודות השיפוץ או פגיעה אחרת.
חוות דעת הנדסית לבית משפט נכתבת בהקפדה על ידי מי שזו אומנותו. אין חוות דעת אחת דומה לאחרת. המסמך נערך בשים לב לכל העובדות, בשים לב לחוקים ותקנות ובראייה של ההיבטים המשפטיים היכולים לשמש אסמכתאות לצידקת הדרך

bottom of page